Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

     Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od stycznia 2021 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. wprowadza zapowiadaną zmianę w zakresie sposobu rozliczania odbiorców ze świadczonych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmiana dotyczy gospodarstw domowych wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego i polega na tym, że płatności z faktur wystawianych na ich rzecz rozkładane będą na trzy części. Pierwsza część kwoty z faktury płatna będzie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub jej dostarczenia w inny sposób, a więc w takim terminie, jaki dotąd obowiązywał w odniesieniu do całej faktury. Druga część kwoty z faktury płatna będzie w terminie o miesiąc późniejszym, a trzecia część kwoty z faktury – w terminie późniejszym o kolejny miesiąc.

Na przykład wystawiona (i dostarczona) w dniu 18 stycznia 2021 r. przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. faktura opiewająca na kwotę 90 zł, płatna będzie przez gospodarstwo domowe w następujących terminach i kwotach: do 1 lutego 2021 r. – 30 zł, do 1 marca 30 zł i do 1 kwietnia – 30 zł.

     Zaznaczamy, że powyższe rozłożenie na części płatności należnych od odbiorców z tytułu świadczonych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe, w których prowadzona jest jednocześnie działalność gospodarcza i usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków z tej działalności rozliczane są z wodomierza głównego gospodarstwa domowego, rozliczane będą w sposób dotychczasowy, tj. z jednym terminem płatności pełnej kwoty wynikającej z faktury, nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub jej dostarczenia w inny sposób. Bez zmian pozostaje również sposób rozliczania pozostałych odbiorców usług.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., woda butelkowana do spożycia dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz kobiet w ciąży zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn dostarczana będzie wg następującego harmonogramu:

14 grudnia 2020 r. miejscowości:
Kamieniec, Ściegnia, Kamionka, Skorucin, Wzdół Parcele, Orzechówka

15 grudnia 2020 r. miejscowości:
Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka

16 grudnia 2020 r. miejscowości:
Stara Wieś, Wzdół Rządowy

17 grudnia 2020 r. miejscowości:
Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś

18 grudnia 2020 r. miejscowości:
Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Nowa Wieś, Podmielowiec,

 1. Informujemy, że:
  1) woda dostarczana będzie w godzinach 7:00-15:00,
  2) ilość dostarczonej wody to:
   - 7 butli o pojemności 5 litrów (35 litrów) na 1 dziecko na okres 21 dni,
   - 10 butli o pojemności 5 litrów (55 litrów) na 1 kobietę w ciąży,
  za pokwitowaniem przez dorosłego domownika;
  3) nieobecność dorosłego domownika w dniu dostarczania wody skutkuje koniecznością osobistego odbioru przysługującej dziecku / kobiecie w ciąży wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
  4) pracownicy PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podejmą próbę dostarczenia wody jeden raz wg wyżej określonego harmonogramu, w razie bezskuteczności jej dostarczenia (np. w związku z nieobecnością dorosłego domownika), pozostawiona zostanie informacja z dostępnym terminem osobistego odbioru wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.
 2. Informujemy także, że woda dostarczana będzie pod adresy w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele, pod którymi:
  1) zamieszkują dzieci urodzone do 07.07.2020 r. zgłoszone w UMiG Bodzentyn;
  2) zamieszkują dzieci w wieku 0-6 lat zgłoszone bezpośrednio w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w trakcie poprzednich cykli dostarczania wody;
  3) zamieszkują kobiety w ciąży, które zgłosiły swój stan w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w związku z zaopatrywaniem w wodę osób objętych decyzją w poprzednich cyklach jej dostarczania.
 3. Prosimy o:
  1) zgłaszanie faktu urodzenia dziecka / dzieci przez zgłoszoną kobietę w ciąży pracownikom PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem weryfikacji ilości dostarczanej wody;
  2) zgłaszanie się (dotąd nie zgłoszonych) kobiet w ciąży mieszkających w miejscowościach objętych decyzją do siedziby PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem odbioru wody; odbiór wody przez nowo zgłoszone osoby może nastąpić w dniach 14-18 grudnia 2020 r. w godzinach 1200-1430 za pokwitowaniem, osobiście lub przez zamieszkującą z kobietą w ciąży osobę dorosłą – na podstawie upoważnienia.

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE Ia-461/446/20 z dnia 26.11.2020 r. wprowadzającą zakaz spożywania wody z wodociągu Krajno, część mieszkańców miejscowości Św. Katarzyna została w dniu 26.11.2020 r. przełączona na zasilanie awaryjne z innych ujęć. Do czasu przywrócenia zasilania z ujęcia wody w Krajnie mogą występować spadki ciśnienia wody oraz chwilowe braki w dostawie spowodowane dezynfekcją (chlorowaniem) i płukaniem sieci.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., woda butelkowana do spożycia dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz kobiet w ciąży zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn dostarczana będzie wg następującego harmonogramu:

23 listopada 2020 r. miejscowości:
Kamieniec, Ściegnia, Kamionka, Skorucin, Wzdół Parcele, Orzechówka

24 listopada 2020 r. miejscowości:
Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka

25 listopada 2020 r. miejscowości:
Stara Wieś, Wzdół Rządowy

26 listopada 2020 r. miejscowości:
Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś

27 listopada 2020 r. miejscowości:
Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Nowa Wieś, Podmielowiec,

 1. Informujemy, że:
  1) woda dostarczana będzie w godzinach 7:00-15:00,
  2) ilość dostarczonej wody to:
      - 9 butli o pojemności 5 litrów (45 litrów) na 1 dziecko na okres 28 dni,
      - 13 butli o pojemności 5 litrów (65 litrów) na 1 kobietę w ciąży,
  3) za pokwitowaniem przez dorosłego domownika;
  nieobecność dorosłego domownika w dniu dostarczania wody skutkuje koniecznością osobistego odbioru przysługującej dziecku / kobiecie w ciąży wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
  4) pracownicy PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podejmą próbę dostarczenia wody jeden raz wg wyżej określonego harmonogramu, w razie bezskuteczności jej dostarczenia (np. w związku z nieobecnością dorosłego domownika), pozostawiona zostanie informacja z dostępnym terminem osobistego odbioru wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.
 1. Informujemy także, że woda dostarczana będzie pod adresy w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele, pod którymi:
  1) zamieszkują dzieci urodzone do 07.07.2020 r. zgłoszone w UMiG Bodzentyn;
  2) zamieszkują dzieci w wieku 0-6 lat zgłoszone bezpośrednio w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w trakcie poprzednich cykli dostarczania wody;
  3) zamieszkują kobiety w ciąży, które zgłosiły swój stan w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w związku z zaopatrywaniem w wodę osób objętych decyzją w poprzednich cyklach jej dostarczania.
 1. Prosimy o:
  1) zgłaszanie faktu urodzenia dziecka / dzieci przez zgłoszoną kobietę w ciąży pracownikom PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem weryfikacji ilości dostarczanej wody;
  2) zgłaszanie się (dotąd nie zgłoszonych) kobiet w ciąży mieszkających w miejscowościach objętych decyzją do siedziby PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem odbioru wody; odbiór wody przez nowo zgłoszone osoby może nastąpić w dniach 23-27 listopada 2020 r. w godzinach 1200-1430 za pokwitowaniem, osobiście lub przez zamieszkującą z kobietą w ciąży osobę dorosłą – na podstawie upoważnienia.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o. o. wzywa mieszkańców Dąbrowy Górnej podłączonych do sieci kanalizacyjnej do stawienia się do biura PUK Bodzentyn Sp. z o. o. ul. Kielecka 83 celem podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.

Prosimy o podanie nr Księgi Wieczystej nieruchomości a w przypadku jej braku prosimy o zabranie ze sobą do wglądu aktu notarialnego lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do dysponowania nieruchomością oraz dowodu osobistego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl