Klauzula informacyjna

dla osób, których dane pozyskano w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o. o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn.

2) Kontakt z Inspektem Ochrony Danych możliwy jest drogą mailową, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji umów zawartych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o.,
 • realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Państwa danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • data urodzenia
 • dane adresowe
 • miejsce pracy
 • stanowisko pracy

5) Państwa dane osobowe pochodzą od klientów, kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

    a) dostępu do danych,
    b) sprostowania danych, (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
    c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 Rozporządzenia,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

   d) ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacji gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

   e) przenoszenia danych, gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

   f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym.

7) Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o., przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

10) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl